Modele Documente SSM
Servicii Protectia Muncii

Modele Documente SSM
Servicii Protectia Muncii

Cerere oferta SSM (protectia muncii)

Selectati activitatea principala desfasurata (cea cu cea mai mare pondere in activitate). Daca activitatea dvs. principala nu se regaseste in lista, selectati "Alta, nu este regasita mai sus"
De exemplu: director, secretara, contabil, sofer, sudor, etc. . Nu este important cati salariati sunt angajati pe acel post.
modele documente SSM

Modele documente SSM cu o forma generala.

Fiecare societatea le va personaliza in functie de profilul de activitate, numarul de salariati si gradul de risc identificat prin evaluarea de risc SSM

Dianex Serv SRL este firma autorizată pentru întocmirea documentelor SSM.

SC _____________________ SRL
Adresa:____________________,
__________________________
CUI ___________________
Nr.Inr.Reg.Com.______________
DECIZIA Nr._____ din _____________
pentru numirea si responsabilitatile conducatorilor de loc de munca
pe linia SSM la societatea SC ______________________ SRL
Consiliul de administratie al SC _________________ SRL, constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentata prin ________________ in calitate de administrator, avand in vedere art.8 din legea 319/2006.
Decide:
Art. 1 In conformitate cu prevederile legii 319/2006, numesc urmatoarele persoane:
– pentru locul de munca –________________________________________, se numeste conducator al locului de munca dl./dna. _____________________.
Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta decizie au urmatoarele atributii si raspunderi pe linia securitatii si sanatatii in munca:
a) Indeplinirea si monitorizarea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor;
b) Difuzarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru în întreprindere şi/sau unitate;
c) Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
d) Asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) însuşirii de către lucrători a informaţiilor primite;
e) Asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101–107 din H.G. 1425/2006;
f) Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare – prin medicul de medicina muncii;
g) Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic – prin medicul de medicina muncii;
h) Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
i) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
j) Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
k) Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
l) Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 – 114 din H.G. 1425/2006
m) Intocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108–114 din H.G. 1425/2006;
n) Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
o) Sa colaboreze cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
p) Sa colaboreze cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
q) Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
r) Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
s) Desfasoara alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
t) Sa asigure instructiunile proprii pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de munca al inteprinderii;
u) Să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
v) Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
w) Sa execute instruirile colective;
x) Sa respecte legislatia in domeniu sanatatii si securitatii in munca;
Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 au urmatoarele atributii generale:
a) Obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine in toate aspectele legate de munca;
b) In cazul in care se apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu;
c) Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;
d) Informarea lucratorilor privind riscurile specifice locului de munca.
e) Prevenirea riscurilor profesionale.
Art. 4. Persoanele nominalizate la art. 1 au obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la art.2, tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.
Art. 5. Persoanele nominalizate la art. 1 au obligatia sa implementeze masurile prevazute la art. 2 si 3 pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) combaterea riscurilor la sursa;
c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei; muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de munca;
h) adoptarea, in mod prioritar, a masuritor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.
Art. 6. Fara a aduce atingere altor prevederi ale legi 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca:
a) sa ia in considerare capacitatile lucratorilor din subordine in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in rnunca, atunci cand le incredinteaza sarcini;
b) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii din subordine in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
c) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
Art. 7. Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si sau unitati, persoanele nominalizate la art. 1 au urmatoarele obligatii:
a) sa coopereze cu omologul sau de la celelalte intreprinderi de la care au venit lucratorii in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;
b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) sa inforrneze lucratorii si reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
Art. 8. Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nici o situatie obligatii financiare pentru lucratori.
 SC ____________________________SRL
Adresa:____________________________
__________________________________
CUI _______________________
Nr.Inreg.Reg.Com.________________
DECIZIA Nr. ____ din ____________
     Consiliul de administratie al SC _________________ SRL constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentat prin Dl. __________________ in calitate de administrator al societatii, avand in vedere art.8 din legea 319/2006.
Decide:
Art..1. – Persoanele desemnate pentru acordarea primului ajutor sunt:
Loc de munca Salariati
____________________________________ ________________________
Alin (1) – Lucratorii desemnati vor executa o instruire de acordarea primului ajutor sub coordonarea medicului de medicina muncii.
Alin (2) – Fiecare loc de munca va avea in dotare cate o trusa de prim ajutor la maxim 25 de lucratori. Consumabilele din aceasta trusa se vor completa pe masura consumarii lor, sau data expirarii valabilitatii.
Alin (3) – Concomitent cu acordarea primului ajutor se suna la 112 pentru solicitarea unei ambulante.
Art..2. – Persoanele desemnate pentru aplicarea masurilor de stingerea incendiilor si evacuare sunt:
Loc de munca Salariati
____________________________________ ________________________
Alin (1) – Actioneaza conform planului de interventie/planul de aparare impotriva incendiilor aflat in dosarul S.U.
Alin (2) – Concomitent cu inceprea aplicarii masurilor de stingerea incendiilor se suna la 112 pentru solicitarea interventiei pompierilor
Art. 3. – Persoanele care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent de accidentare:
Loc de munca Salariati
____________________________________ ________________________
SC _____________________ SRL
Adresa:________________________
______________________________
CUI ___________________
Nr.Inreg.Reg.Com________________
DECIZIA Nr._____ din ________________
       Consiliul de administratie al SC ______________________ SRL, constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentata prin Dl______________________ in calitate de administrator, desemneaza pe ________________ ________________________ca responsabil cu protectia la explozie.
      Acesta trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor masurilor privind sanatatea si securitatea angajatiilor, conform normelor in vigoare si sa asigure actualizarea Documentului privind protectia la explozie ori de cate ori este necesar.