Totul despre PFA

Un PFA reprezintă un mod foarte la îndemână pentru ca persoanele fizice să colaboreze cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători, titulari ai unor întreprinderi individuale sau, de ce nu, cu reprezentații ai unor întreprinderi familiale sau chiar cu diferite persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării unei activități economice.

Altfel spus, reprezintă cel mai simplu mod de a-ți vinde serviciile în mod 100% legal.

Totuși, dacă nu dispui de timpul necesar pentru a consulta materialul nostru despre PFA, poți solicita serviciile de consultanță în vederea deschiderii unei afaceri pe care noi le oferim.

Modul de organizare al unui PFA

O Persoană Fizică Autorizată (PFA) poate angaja cel mult trei persoane, sub forma unui contract de muncă individual. Aceste contracte de muncă vor fi înregistrate în mod obligatoriu și la inspectoratul teritorial de muncă, așa cum impune legislația din România

În ceea ce privește soția sau soțul Persoanei Fizice Autorizate, această persoană poate desfășura activități economice în cadrul PFA-ului fără a se înregistra ca PFA la Registrul Comerțului și fără a avea nevoie de autorizare de funcționare ca titular al PFA. De asemenea, pentru această persoană nu este neapărat necesar statutul de salariat.

Activitatea unui PFA este reprezentată în mod principal de forța de muncă și aptitudinile deținute de către titular. Titularul unui PFA nu poate avea calitatea de întreprinzător persoană fizică și titular al unei întreprinderi individuale în același timp.

Un PFA poate alege ca obiect de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN. Altfel spus, un PFA poate deține cel mult 5 coduri CAEN.

Dacă ai nevoie de consultanță pentru alegerea corectă a codurilor CAEN dar și alte servicii legate de aceste coduri, contactează-ne! Îți putem oferi ajutorul pe care îl cauți.

PFA-ul răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, în cazul în care acesta a fost constituit și, în completare, cu întregul său patrimoniu (pe CNP), iar în cazul unei insolvențe, se supune procedurii simplificate așa cum prevede Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, în cazul în care deține calitatea de comerciant, conform articolului 7 din Codul comercial.

Creanțele creditorilor vor fi executate cu conform dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant. Persoanele interesate pot dovedi calitatea de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiunea în constatare, în caz că este un interes legitim.

PFA-ul isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile profesionale ale reprezentantului. Tituarul PFA nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoană fizica si titular al unei intreprinderi individuale. PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

Care sunt avantajele și Dezavantajele unui PFA

Avantaje Persoană Fizică Autorizată

  • Contabilitatea este mai ușor de ținut, iar costurile pentru contabilitate sunt mai mici;
  • Poate fi radiată cu ușurință de la Registrul Comerțului;
  • Încasările PFA-ului pot fi folosite în scop personal, fără a fi necesare justificările. Excepție fac doar încasările în contul bancar;
  • Impozitarea este mai avantajoasă pentru anumite tipuri de activități.

Dezavantaje Persoană Fizică Autorizata

  • Va răspunde în fața instituțiilor statului și a terților cu întreaga sa avere (pe CNP);
  • Poate avea maxim 3 salariați;
  • Poate avea cel mult 5 activități economice.

Contabilitate PFA

Persoanele Fizice Autorizate nu au obligatia sa angajeze/contracteze un contabil! Însă, persoanele fizice autorizate au obligația să organizeze contabilitate.

Exista 2 forme de stabilire a venitului net (profit) rezultat in urma activitatii economice a P.F.A.-ului:

1. In sistem Real

PFA-urile care aleg să își determine venitul în sistem real sunt obligate să își organizeze contabilitatea PFA în partidă simplă, conform Ordinului 170/2015. Determinarea venitului net se face ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile (altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuieli de protocol). În acest caz, se plătește impozit pe venit în valoare de 10%.

Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul de încasări și plăți și Registrul Inventar. Acestea nu se înregistrează la ANAF, iar dacă sunt completate în format electronic, este necesară listarea lor anual sau, atunci când organele de control cer asta.

Obligații contabilitate PFA în partidă simplă

Principalele obligații pe care le are un PFA care optează pentru calcularea venitului în sistem real:

  • Efectuarea inventarierii la începutul activității, cel puțin o dată pe an dar și la încetarea activității;
  • Întocmirea documentelor justificative pentru operațiunile economico-financiare;
  • Întocmirea și depunerea (după caz) declarațiilor 070, 112, Declarația Unică, 300, 390, 394;
  • Înregistrarea prin REVISAL a contractelor individuale de muncă pentru proprii salariați;
  • Calcularea anuală a venitului net conform codului fiscal, precum și completarea Registrului de Evidență Fiscală;
  • Stabilirea prin proceduri interne numerotarea documentelor emise de către acesta (facturi, NIR-uri, bonuri consum șamd).

2. Prin norme de venit

Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, conform activităților din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN. Norma de venit pentru fiecare activitate pe care contribuabilul o desfășoară nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

În cazul în care un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, venitul net din aceste activități se va stabili prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, inclusiv.

Obligații contabilitate PFA cu normă de venit

Principalele obligații pe care le are un PFA care optează pentru calcularea venitului prin norme de venit:

  • Întocmirea și depunerea (după caz) a declarațiilor 070, 112, Declarația Unică, 300, 390, 394;
  • Completarea doar a coloanei de încasări din Registrul de Evidență Fiscală;
  • Stabilirea numerotării prin proceduri interne a documentelor emise de PFA (facturi, NIR-uri, bonuri consum șamd);
  • Înregistrarea prin REVISAL a contractelor individuale de muncă pentru proprii salariați.

Toate aceste responsabilități sunt mult mai simplu de realizat atunci când colaborezi cu un contabil priceput. De aceea, te invităm să descoperi serviciile noastre de contabilitate PFA.

Înregistrarea în scopuri de TVA a unei PFA

O persoană fizică autorizată este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA doar atunci când cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, depășește pragul de 88.500 euro, ceea ce reprezintă echivalentul sumei de 300.000 lei.

Înregistrarea pentru operațiuni intracomunitare pentru un PFA

Chiar dacă PFA-ul tău nu este înregistrat în scopuri de TVA, acesta este obligat să se înregistreze pentru operațiuni intracomunitare atunci când îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • Atunci când realizează una sau mai multe achiziții intracomunitare taxabile în România, în cazul înc are valoarea achiziției intracomunitare depășește plafonul de 34.000 lei pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară (înaintea achiziției intracomunitare);
  • Atunci când se realizează o prestare de servicii pe teritoriul unui alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este obligată la plata taxei (înainte de prestarea serviciului);
  • Când sunt achiziționate de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care se plătesc taxe în România (înainte de a primi serviciile). Cele mai bune exemple în acest sens sunt reclamele pe Google sau Facebook.

Care sunt taxele pe care trebuie să le plătească un PFA

O persoană fizică autorizată trebuie să plătească la bugetul de stat următoarele impozite și contribuții:

  1. 10% – impozit din venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite);
  2. CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate)
  • 1.800 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 18. 000 lei si 35.999 lei;
  • 3.600 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 36. 000 lei si 71.999 lei;
  • 7.200 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este egal sau mai mare decat 72.000 lei;
  1. CAS (contribuția de asigurări sociale)
  • 9.000 lei/an- dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 36. 000 lei si 71.999 lei;
  • 18.000 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este egal sau mai mare decat 72.000 lei

Cum se face radierea unui PFA

Așa cum spuneam, unul dintre avantajele importante ale PFA-ului este posibilitatea de radiere rapidă și fără bătăi de cap. PFA-ul își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:

În cazul decesului titularului

Dacă titularul unui PFA a decedat, întreprinderea economică nu își mai poate continua activitatea. Astfel, în cel mult 30 de zile de la obținerea certificatului de deces, se depune cererea de radiere la ONRC.

Moștenitorii titularului PFA au posibilitatea de a deschide succesiunea pentru patrimoniul de afectațiune a PFA-ului. Acest patrimoniu reprezintă totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor, etc) dar și a obligațiilor (datorii la furnizori, ANAF șamd).

În situația în care PFA-ul figurează cu sume datorate la diverse persoane fizice, juridice sau la bugetul local și de stat, acestea vor fi achitate de către moștenitorii care acceptă succesiunea.

Moștenitorii care primesc prin succesiune cotă parte din patrimoniul PFA-ului vor depune până la data de 25 mai a anului următor declarația 200 pentru suma aferentă cotei primite, împreună cu o copie după actul de succesiune și documentele de radiere de la ONRC.

La cererea titularului PFA

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere a PFA-ului, urmând ca mai apoi să înștiințeze și ANAF.

În condițiile articolului 25 din Legea nr 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul de a cere radierea înregistrării păgubitoare. Aceasta se poate face în totalitate sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia. În cazul în care prin hotărâri judecătorești irevocabile au fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului.

Dacă ai nevoie de ajutor pentru radierea PFA-ului, contactează-ne! Așa cum oferim servicii de înregistrare PFA, la fel oferim sprijin și pentru radiere.

Case de marcat PFA

Una PFA este obligat să utilizeze casa de marcat atunci când sunt îndeplinite două dintre aceste condiții:

  • Dacă livrezi bunuri sau prestezi servicii direct către populație, ori când vinzi cu amănuntul, indiferent cine sunt clienții;
  • Când încasezi integral sau parțial, cu numerar, prin utilizarea cardurilor bancare sau prin substitutele de numerar (tichete de masă, tichete cadou șamd).

Dacă clienții solicită asta, va fi necesară și obligatorie eliberarea unei facturi.

Protectia Muncii PFA – Totul despre PFA

O Persoană Fizică Autorizată, conform Legii 319/2006, are obligații privind Sănătatea și Securitatea în Muncă din momentul în care devine angajator (are salariați). Obligațiile sunt aceleași precum în cazul unui SRL.

În funcție de numărul de salariați și de activitatea pe care o desfășoară, întreprinzătorul PFA poate să organizeze singur activitățile de SSM cu condiția de a fi absolventul unui curs de minim 40 de ore pentru a deveni inspector SSM.

Autorizari PFA

În funcție de activitățile desfășurate de către PFA, în afara autorizării obținute de la ONRC (certificatul constatator) mai pot fi necesare următoarele autorizări, după caz:

Scris de: