dianex

Proces Verbal Cercetare Accident Munca – Partea 3

7 ianuarie 2016|Etichete: |

n) Persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale din capitolele de la LIT.k),l) si m):

      Pentru incalcarile de la cap. k), organele de cercetare penala vor stabili persoanele care se fac raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale.

o) Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare:

     Pentru cele consemnate la cap. ,,n” din prezentul proces verbal de cercetare, organele de cercetare penala vor dispune sanctiuni persoanelor care se fac raspunzatoare de producerea evenimentului.

p) Propuneri pentru cercetare penala:

       Daca este cazul, organele de cercetare penala vor dispune astfel de propuneri.

q) Caracterul accidentului:

     In urma declaraţiilor din dosarul de cercetare cât şi a documentelor medicale eliberate de Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, Comisia a stabilit că evenimentul In urma căruia numitul  Ionescu Vasile– „director tehnic”, se încadrează in prevederile art. 5,lit. g, conf. art. 31,lit.a din lege, coroborat cu art. 2, punctul 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, deci accident de munca DE TRASEU.

Numarul de zile de incapacitate temporara de munca, la data incheierii prezentului proces verbal, este de 44 zile,conform Certificatelor de Concediu Medical (anexa nr. 29 si 53). Salariatul Ionescu Vasile a reluat activitatea la data de 08.01.2015.

r) Angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos:

     Accidentul de munca cu incapacitate temporara de munca in care a fost implicat Ionescu Vasile, in temeiul art 32 din Legea 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca, art. 135 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca, va fi inregistrat de catre SC FERERO SRL si raportat statistic la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova si Casei de Pensii a judetului Prahova in calitate de asigurator.

s) Masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora:

1. Angajatorul va completa instructiunile proprii pentru aplicarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ca urmare a prezentului eveniment

      Raspunde              : Director General SC FERERO SRL

Termen                 : 5 zile de la avizarea PV de Cercetare

2. Reinstruirea salariatilor cu privire la instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru fiecareloc de munca

      Raspunde              : Director General SC FERERO SRL

Termen                 : 10 zile de la avizarea PV de Cercetare

3. Procesul verbal de cercetare al accidentului va fi prelucrat cu toţi angajaţii şi se va consemna in fişele individuale de instruire

      Raspunde              : Director General SC FERERO SRL

Termen                 : 10 zile de la avizarea PV de Cercetare

4. Revizuirea Evaluării factorilor de risc si a Planului de Prevenire şiProtecţie pentru locul de munca Director tehnic si dacă este cazul, elaborarea de măsuri noi care să reducă/elimine posibilitatea apariţiei unor accidente similare.

      Răspunde              : Director general SC FERERO SRL

Termen                 : 15  zile de la avizarea PV de Cercetare

t) Termenul de raportare la Inspectoratul Teritorial de Munca privind realizarea masurilor prevazute la litera. A

       Angajatorul va comunica la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova modul de realizare a măsurilor dispuse in prezentul proces verbal de cercetare in termen de 15 zile lucrǎtoare de la avizarea acestuia de catre ITM-Prahova.

u) Numar de exemplare in care s-a incheiat procesul verbal de cercetare si repartizarea acestora:

Prezentul proces verbal a fost incheiat in 4 exemplare, care au fost distribuite astfel :

  1. Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova;
  2. SC FERERO SRL;
  3. Casei de Pensii a jud. Prahova;
  4. Victimei evenimentului Ionescu Vasile;

v) Numele si semnatura persoanelor care au efectuat cercetarea:

Moise Mihai Catalin    __________________________

Popa Gabriela               __________________________

Ioan Madalin Alin        __________________________

w)  Viza angajatorului:

AVIZAT ,

Director General

                                            Andrei Avram     

Articole despre Protecția Muncii

Go to Top