dianex

Activitati Independente – Sistem Real

2 noiembrie 2016|

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Venitul brut cuprinde:

 1. sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
 2. veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
 3. castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 4. veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 5. veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
 6. veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Nu sunt considerate venituri brute:

 1. aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
 2. sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
 3. sumele primite ca despagubiri;
 4. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora, sunt:

 1. sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 2. sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 3. sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor;
 4. sa respecte regulile privind amortizarea;
 5. sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 6. sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
  1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  2. activele ce servesc ca garanţie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
  3. bunurile utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
  4. asigurarea de risc profesional;
 7. sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;
 8. sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoar activitatea individual si/sau intr-o forma de asociere, in tara si in strainatate, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentând cheltuieli de cazare si transport;
 9. sa reprezinte contributii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
 10. sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare;
 11. in cazul activelor neamortizabile, cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobândirii, după caz.

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

 1. cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul (diferenta intre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol)
 2. cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul baza de calcul (diferenta intre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol);
 3. cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului,
 4. scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depasit de valabilitate potrivit legii;
 5. cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
 6. cheltuielile reprezentand voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
 7. contributiile la fonduri de pensii facultative, efectuate către entităţi autorizate, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
 8. primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, plătite in scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
 9. cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatlor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
 10. cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
 11. cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
 12. cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;
 13. cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii;
 14. dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);
 15. cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;
 16. cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
 17. cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Nu sunt cheltuieli deductibile:

 1. sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 2. cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 3. impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 4. cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi asimilate salariilor;
 5. donaţii de orice fel;
 6. dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile, datorate autorităţilor române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorităţi;
 7. ratele aferente creditelor angajate;
 8. cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 9. cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
 10. impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 11. 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
  2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
  5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin normele metodologice date în aplicarea art. 68;
 12. alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual

Obligatii Contabile

 • Sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala;
 • Sa completeze Registrul Jurnal de incasari si plati;
 • Sa efectueze inventar, la inceperea activitatii, anual si la incetarea activitatii;
 • Sa intocmeasca evidenta contatiba in Partida Simpla;
 • Sa intocmeasca facturi pentru toate serviciile sau bunurile vandute. Daca (optional) foloseste casa de marcat, sa elibereze bon fiscal si la cererea clientului sa elibereze factura, pentru toate serviciile sau bunurile vandute in Romania;
 • Sa elibereze factura pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o;
 • Sa elibereze factura pentru livrarile intracomunitare de bunuri si servicii;
 • Sa elibereze factura pentru orice avans incasat;
 • Sa elibereze chitante sau bon fiscal (daca foloseste casa de marcat) pentru toate sumele incasate in numerar;
 • Sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art 316 din codul fiscal in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit plafonul de 220.000 lei;
 • Sa se inregistreze in Registrul Operatorilor Intracomunitari (daca sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art.316), inainte de achizitionarea/livrarea de bunuri sau servicii intracomunitare;
 • Sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art 317 din codul fiscal inainte de a face achizitii de bunuri intracomunitare in valoare mai mari de 34.000 lei (10.000 euro) si sa plateasca TVA-ul aferent acestor achizitii;
 • Sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art 317 din codul fiscal inainte de a face achizitii de servicii, produse accizabile si mijloace de transport noi intracomunitare si sa plateasca TVA-ul aferent acestor achizitii;

Obligatii Declarative

 • Declaratia 220 – in termen de 15 zile de la inceperea activitatii (infiintarea PFA). Aceasta declaratie trebuie depusa si de persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
 • Declaratia 220 -in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;
 • Declaratia 220 – pana pe 25 mai – de catre contribuabilii care estimeaza diferente ale venitului net de minim 20% fata anul precedent;
 • Declaratia 600 – pana pe 31.ianuarie pentru cei a caror valoarea lunara a venitului net, obtinuta prin raportarea venitului net anual la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69 C.F. , depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Declaratia 600 – in termen de 30 zile de la inceperea activitatii (infiintarea PFA) daca venitul lunar estimat este mai mare decat 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Declaratia 392 – pana pe 27.februarie si intocmite jurnalele de vanzari si cumparari (in functie de situatie);
 • Declaratia 390 – pana pe 25 ale lunii urmatoare achizitiei/livrarii intracomunitare;
 • Declaratia 300 – pana pe 25 ale lunii urmatoare lunii/trimestrului pentru cei inregistrati in scopuri de TVA conform art.316 din codul fiscal;
 • Declaratia 394 – odata cu declaratia 300;
 • Declaratia 301 -pana pe 25 ale lunii urmatoare achizitiei de bunuri sau servicii intracomunitare pentru cei inregistrati in scopuri de TVA conform art.317 din codul fiscal;

Obligatii Fiscale

 • Impozit pe venit 16% aplicat venitului net anual. Acesta se plateste astfel: impozitul de 16% aplicat valoarii estimate la inceputul anului se imparte la 4 si se plateste trimestrial, pana pe 25.03 , 25.06 , 25.09 , 21.12. Pana pe 25.mai ale anului urmator, se calculeaza venitul realizat. Din valoarea acestuia se scade valoarea estimata. Pentru ce ramane se aplica cota de 16% impozit pe venit care se plateste in termen de 60 de zile de la primirea deciziei de impunere;
 • CASS 5,5% aplicat venitului net anual. Acesta se plateste astfel: CASS 5,5% aplicat valoarii estimate la inceputul anului se imparte la 4 si se plateste trimestrial, pana pe 25.03 , 25.06 , 25.09 , 21.12. Pana pe 25.mai ale anului urmator, se calculeaza venitul realizat. Din valoarea acestuia se scade valoarea estimata. Pentru ce ramane se aplica cota de 5,5% CASS care se plateste in termen de 60 de zile de la primirea deciziei de impunere;
 • CAS 10,5% (optional 26,3% – in functie de optiunea din declaratia 600) din echivalentul a 35% din salariu mediu pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Aceasta se plateste trimestrial pana pe 25.03 , 25.06 , 25.09 , 21.12. Pana pe 25.mai anul urmator se calculeaza baza de calcul (venitul net anual). Aceasta nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Avantaje / Dezavantaje

Avantaje:

 • posibilitatea de a scadea din venitul brut, cheltuielile aferente activitatii;
 • obligatii contabile in partida simpla;
 • pot avea un numar nelimitat de angajati conform Legii 53/2003;
 • posibilitatea de autorizare a mai multor activitati CAEN;

Dezavantaje:

 • calcul dificil al venitului anual;
 • necesitatea unor cunostinte minime privind legislaria fiscala;

Articole despre Contabilitate PFA

Go to Top