dianex

Regim juridic Intreprindere Familială – Explicații detaliate

28 octombrie 2016|

Intreprindere familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Familia este formata din sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Intreprindere economica este activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

Intreprindere familiala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea la Registrul Comertului.

Art.187 din codul civil prevede: Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Observam ca o entitate pentru a dobandi calitatea de persoana juridica trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii:

 1. sa aiba organizare de sine statatoare – adica o structura, entitate independenta de persoana fizica. Nu este cazul, I.F.-ul functioneaza dependent de persoana fizica;
 2. sa aiba un patrimoniu propriu – aceasta conditie poate fi indeplinita daca se constituie un patrimoniu de afectatiune;
 3. sa aiba un scop licit si moral – aceasta conditi este indeplinita deoarece I.F.-ul are scopul de a desfasura o activitate economica cu respectarea legislatiei;

Conditia 1. nu poate fi indeplinita in nici o situatie, acesta fiind elementul esential care ne conduce sa reafirm ca I.F.-ul nu are personalitate juridica.

Pe de alta parte, chiar OUG 44/2008 prevede la art.30 alin(1) prevede ca: Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.

Membrii unei intreprinderi familiale pot avea simultan calitatea de PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.

Intreprinderea familiala nu poate angaja membrii sai sau terte persoane cu contract individual de munca.

Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sanctiunea nulitatii, datele de identificare ale membrilor familiei si ale reprezentantului desemnat din randul acestora, conditiile participarii, cota procentuala a fiecarui membru la beneficii si la pierderi, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale, conditiile de retragere si data intocmirii.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire ia deciziile privind gestiunea curenta a IF-ului si va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu deplina si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, intreprinderea familiala poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte intreprinderi familiale, cu intreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, fiecare membru al acesteia poate stipula constituirea, in cadrul patrimoniului sau, a unui patrimoniu de afectatiune, stabilindu-se cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune, pentru exercitarea activitatii economice a intreprinderii familiale. Daca membrii intreprinderii familiale convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la beneficiile sau la pierderile intreprinderii

Membrii intreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.

Patrimoniul de afectatiune – masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice.

Intregul sau patrimoniu

– intreaga avere a persoanei fizice membru a intrepeinderii familiale.

In situatia in care patrimoniul de afectatiune este constituit, totii creditorii se vor incerca prin executare silita sa-si acopere sumele pe care le au de recuperat din acest patrimoniu.

In situatia in care sumele de recuperat de creditori depasesc valoarea patrimoniul de afectatiune, creditorii se pot indrepta impotriva intregului patrimoniu personal a persoanei fizice titular al unei inteprinderi individuale, cu exceptia bunurilor care sunt neurmaribile conform art. 727 codul de procedura civila:

 1. bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si familiei sale si obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 2. obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor;
 3. alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
 4. combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
 5. scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 6. bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Potrivit art.729 codul de procedura civila, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

 1. pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
 2. pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor intreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate exercitarii activitatii economice a intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii familiale la data actului. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele de participare la beneficii, fiind incluse in patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit.

Intreprinderea familiala isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a

. mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat;

Mostenitorii membrilor decedati (optional) vor dezbate succesiunea pentru patrimoniul de afectatiune a I.F.-ului.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor, etc) si a obligatiilor (datorii la furnizori, ANAF, etc). In situatia in care I.F.-ul figureaza ca sume datorate la diverse persoane fizice, juridice sau la bugetul local si de stat acestea vor trebuii achitate de mostenitorii care au acceptat succesiune.

Mostenitorii care au primit prin succesiune cota parte din patrimoniul I.F.-ului vor depune pana pe 25 mai anul urmator declaratia 200 pentru suma aferenta cotei primite, impreuna cu copie dupa actul de succesiune si documentele de radiere de la ONRC.

b. mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia sau se retrag din intreprindere;

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere, urmand ca ulterior sa instiinteze ANAF.

c. in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Articole cu Informații PFA

Go to Top