dianex

Acte necesare înființare Firma (SRL) – actualizat 2023

9 ianuarie 2022|Etichete: |

La înființarea unui SRL sunt necesare urmatoarele acte:

Copie Carte Identitate Asociați / Administratori

Pentru asociații / administratorii, cetățeni români, se pot folosi următoarele opțiuni:

 • cartea de identitate

 • cartea de identitate provizorie

 • buletin de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Pentru asociații / administratorii, cetățeni străini ai unei țări NON-UE, se poate folosi pașaportul.

Pentru asociații / administratorii, cetățeni ai unei țări membre UE, se poate folosi Certificatul de Înregistrare prin care i s-a atribuit CNP pentru România sau pașaportul.

Pe copia actului de identitate depusă la dosar va fi scris „Conform cu originalul” de către repezentantul SRL-ului și semnată de către acesta

Act dovadă proprietate imobil unde se stabilește sediul social

Un SRL își poate găzdui sediul la cabinetul unui avocat. Într-un imobil, un număr nelimitat de SRL-uri își pot stabili sediul social.

Copie acte proprietate imobil în care doriți să stabiliți sediul social (chiar dacă asociații nu sunt proprietarii acelui imobil). Vom enumera câteva dintre posibilele tipuri de acte, fără ca această listă să fie considerată completă:

 1. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoană juridică sau fizică.
 2. Extras carte funciară obținută online.
 3. Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.
 4. Extras de carte funciară.
 5. Dispoziția Primăriei de restituire a imobilului.
 6. Proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătorești.
 7. Contract de construire încheiat cu o firmă de construcții.
 8. Contract de vânzare-cumpărare sau act donație în formă autentică notarială.
 9. Certificat de moștenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moștenire.
 10. Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pronunțată în urma unui proces de divorț, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate și posesie actualului proprietar.

Un contract de comodat sau de închiriere NU este un act de proprietate.

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu are adresa actualizata și/sau completă, (eventuale schimbari de strazi sau numar) se poate obține o adeverință de la Primărie, eliberată pe numele proprietarilor, în care să se menționeze adresa completă a imobilului (județ, comună, sat, stradă, număr, etc); – Model adeverință Primărie.

Copia actului de proprietate depusă la dosar va fi certificată ”Conform cu originalul” de catre reprezentantul SRL -ului și semnată de către acesta.

Sediul SRL-ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu social, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a asociatii/administratorii.

Este recomandat ca înainte de orice demers privind infiintarea unui SRL, să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului social al viitorului SRL. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea SRL-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul.
Contractul de comodat sau închiriere se va încheia pe o perioadă determinată. La sârșitul acelei perioade trebuie o prelungire a sediului social

Date identitate proprietari

Datele de identitate pentru proprietarii imobilului unde se stabilește sediul social sunt necesare pentru întocmirea contractului de comodat sau închiriere. Acest contract este întocmit de Dianex fără costuri suplimentare.

Nu are importanță cine este proprietarul imobilului. Proprietar poate fi o persoană diferită de asociați și administratori.

Articole cu Informații Firme

Go to Top