dianex

Totul despre Fundații

26 august 2014|Etichete: , , |
fundatii

Fundatii – subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Prin derogare de la prevederile anterioare, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

In vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. scopul fundaţiei;
 3. denumirea fundaţiei;
 4. sediul fundaţiei;
 5. durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. patrimoniul iniţial al fundaţiei;
 7. componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 8. persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. scopul fundaţiei;
 3. denumirea fundaţiei;
 4. sediul fundaţiei;
 5. durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. patrimoniul iniţial al fundaţiei;
 7. explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
 8. categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
 9. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
 10. procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
 11. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei. {slider Functionare}

Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul. Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator. După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţii ce sunt înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.

Organele fundaţiei sunt:

 1. consiliul director;
 2. cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

 1. stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 4. înfiinţarea de filiale;
 5. încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
 6. executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 7. aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
 8. modificarea statutului fundaţiei;
 9. îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia. Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.

Veniturile fundaţiilor sunt:

 1. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 2. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
 3. venituri realizate din activităţi economice directe;
 4. donaţii, sponsorizări sau legate;
 5. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 6. alte venituri prevăzute de lege.{slider Dizolvare si Lichidare}

Fundaţiile se dizolvă:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea judecătoriei.

Fundaţia se dizolvă de drept în urmatoarele cazuri:

 1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile, precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea fundaţiei din Registrul fundaţiilor. Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de doua luni de la terminarea lichidării. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Articole despre Consultanță În Afaceri

Go to Top