Acte necesare infiintare PFA

Un salariat care vrea sa înscrie coasigurat unul din membrii familiei (sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate in intretinere) trebuie sa prezinte la angajator urmatoarele documente:

 • act de identitate coasigurat valabil la data solicitarii,
 • documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata,
 • declaratie pe propria raspundere a coasiguratului din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii,
 • declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Angajatorul asiguratului va înscrie persoana coasigurata în declaratia 112, înstiințând astfel Casa Nationale de Asigurari de Sanatate.

Potrivit Legii 95 din 14 aprilie 2006 modificata in 01 iulie 2016, exista 2 tipuri de persoane asigurate la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:

 1. asigurati cu plata unei contributii:
  • toti cetatenii romani cu domiciliul in tara si care fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile Legii 95/2006;
  • cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obţinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania si care fac dovada platii contributiei la fondul de sanatate;
  • cetatenii statelor membre ale UE, SEE si Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenta in Romania, pentru o perioada de peste 3 luni, si care fac dovada platii contributiei la fondul de sanatate;
  • persoanele din statele membre ale UE, SEE si Confederatiei Elvetiene care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier şi anume desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intoarce de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana si care fac dovada platii contributiei la fondul de sanatate;
  • pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate si fac dovada platii contributiei la fondul de sanatate.
 2. asiguratii fara plata:
  • toti copiii pana la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
  • tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati în intretinerea unei persoane asigurate;
  • persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
  • persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanătate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
   f)femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Calitatea de asigurat dovedeste verificarea in sistemul de asigurări sociale de sanatate, la adresa cnas.ro sau printr-un document justificativ – adeverinta, eliberata de casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana. Pentru eliberarea adeverintei persoana solicitanta va prezenta potrivit fiecărei categorii de persoane:

 1. pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naşterei;
 2. pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitării, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student avizat de instituţia de învăţământ – acestia au calitatea de COASIGURATT;
 3. studentul-doctorand care desfăşură activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână: act de identitate valabil la data solicitării, contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4-6 ore, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand;
 4. pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate valabil la data solicitării, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii;
 5. pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitării, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin câre aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
 6. pentru beneficiarii unor drepturi pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război: act de identitate valabil la data solicitării, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale;
 7. pentru persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitării, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;
 8. pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate valabil la data solicitării, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati.