dianex

Totul despre Intreprinderea Familiala

13 august 2014|Etichete: |

(1) Intreprinderea familiala este constituită din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

(2) Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-au organizat întreprinderea familială.

(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de lege.

(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.

(5) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(6) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsă.

(7) În scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi Citeste online. – pagina 5/9 CodFiscal.net CodFiscal.net – Reglementari fiscale : OUG-44-2008 schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiun

(8) Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu si nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

(9) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

(11) Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comertului si răspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).

(12) Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat.

(13) Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitătii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritătii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca această majoritate să includă si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(14) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute

(15) Întreprinderea familială îsi încetează activitatea si este radiată din registrul comertului în următoarele cazuri: a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat; b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere; c) în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Articole cu Informații PFA

Go to Top