Documentele sunt stabilite prin Ordinul 163/2007 in functie de numarul de salariati ai firmei

Operatori economici care au un numar de salariati de cel putin 49 de salariati

 1. dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 2. instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 3. dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; – instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 4. dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 5. dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
 6. dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
 7. dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii sau de oprire a utilizarii constructiei, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 8. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 9. conventiile sau contractele cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile ;
 10. dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 11. masurile speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor emise in acest caz trebuie sa cuprinda cel putin:

 1. planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic sau institutiei;
 2. fisa obiectivului in cel putin doua exemplare, unul din ele fiind transmis la inspectoratul judetean sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, dupa caz;
 3. raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 4. documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
 5. avizele sau autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
 6. certificatele EC, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
 7. registrele instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiilor, insotite de cpii dupa atestatele firmelor care au efectuat proiectarea, montarea si verificarea lor, respectiv ale celor care efectueaza intretinerea si repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;
 8. registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
 9. date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
 10. lista operatorilor economici sau institutiilor cu care s-au incheiat contracte de inchiriere, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
 11. planurile de protectie impotriva incendiilor;
 12. evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu si/sau utilizatorilor constructiei;
 13. evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 14. rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
 15. fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 16. lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 17. graficele de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru categoriile de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
 18. rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
 19. planurile si programele cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

Operatori economici ce desfasoara activitati in domeniu reglementat de o autoritate si care au un numar mai mic de 49 de salariati

In acest caz, administratorul operatorului economic asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente si evidente specifice:

 1. instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 2. reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 3. organizarea instruirii personalului;
 4. dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii sau de oprire a utilizarii constructiei, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 5. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 6. documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
 7. avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
 8. certificatele CE, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
 9. registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
 10. organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca;
 11. fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 12. lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 13. rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.