S.R.L.

Fuziunea uneia sau mai multor societati intr-o societate pe care o constituie

Etapa 1

Comision = 149 lei

Taxe - 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-asociati;
 • CUI – original;
 • Certificate constatatoare – original;
 • Hotararea prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -original;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -original;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor - original
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC - original

Etapa 2

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-ASOCIATI - copie
 • CUI – original
 • Certificate constatatoare – original
 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original
 • Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante, privind aprobarea fuziunii conform art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 -original
 • Actul constitutiv al societăţii rezultate din fuziune -original
 • Situaţia financiară de fuziune, care va avea aceeaşi dată pentru toate societăţile participante la fuziune -copie
 • Dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 • Dovada depunerii proiectului depunerii proiectului de fuziune spre menţionare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;
 • Raportul expertului/experţilor desemnaţi de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate asupra proiectului de fuziune;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului conform art. 243 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -copie;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor -copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC;
 • Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii rezultate din fuziune (copie)
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii  rezultate din fuziune (original) 

Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta

Comision = 199 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-asociati;
 • CUI – original;
 • Certificate constatatoare – original;
 • Hotararea prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -original;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -original;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor - original
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC - original

Etapa 2

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-ASOCIATI - copie
 • CUI – original
 • Certificate constatatoare – original
 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original;
 • Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante, privind aprobarea fuziunii conform art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 -original
 • Actul constitutiv al societăţii absorbante actualizat conform modificărilor intervenite (original)
 • Dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 • Dovada depunerii proiectului depunerii proiectului de fuziune spre menţionare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;
 • Raportul expertului/experţilor desemnaţi de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate asupra proiectului de fuziune;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului conform art. 243 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -copie;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor -copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC;
 • Situaţia financiară de fuziune, care va avea aceeaşi dată pentru toate societăţile participante la fuziune (copie)
 • Certificatul de înregistrare al societăţii absorbante dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta (activitate principală, denumire, formă juridică, sediu) şi certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare ale societăţilor  care încetează a exista - original;

Fuziunea transfrontaliera

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.I.-asociati - copie
 • CUI- societăţi care participă la divizare -original;
 • Certificate constatatoare – original
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile care fuzionează- original şi/sau copie tradusă şi legalizată
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune transfrontalieră;
 • Dovezi din care să rezulte că persoanele juridice implicate în fuziune au administraţia centrală sau sediul principal în  state membre ale UE şi  funcţionează în una din formele juridice prevăzute de art. 1 din Directiva Consiliului nr. 2009/101/UE, armonizată prin modificarea Legii nr. 31/1990, în original sau în copii certificate de parte, cu traducerea legalizată;

Etapa 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului  prin care se solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original;
 • Hotărârea adunărilor generale de numire a experţilor sau, după caz, hotărârea asociaţilor/acţionarilor de renunţare la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor – original;
 • Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune (copie certificată sau certificat emis de autoritatea competentă în cazul societăţilor străine);
 • Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile care fuzionează prin care se aprobă proiectul de fuziune şi actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante -original
 • Actul constitutiv actualizat, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil sau, în cazul fuziunii prin absorbţie, actul modificator al actului constitutiv – original;
 • Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administratori/membri ai directoratului;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de fuziune;
 • Situaţia financiară de fuziune -copie certificată
 • Dovezile privind sediul social /secundar al societăţii rezultată din fuziune - detalii;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori /administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – original;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii rezultată din fuziune - original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor/membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor, după caz, - copie certificate;
 • Pentru fondatorul persoană juridică  - actul de înmatriculare - copie certificate si hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original; 

Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţi care participă la divizare - original;
 • C.I.-copii;
 • Hotărârea adunării generale  -original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante la divizare -original;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare – original;

ETAPA 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului, prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” - original;
 • Hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante la divizare privind aprobarea divizării, conform art. 246 alin. (1) din lege -original;
 • Dacă este cazul:
 • actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societăţii supuse divizării parţiale prin desprinderea unei părţi din patrimoniu;
 • actul modificator privind majorarea capitalului societăţii/societăţilor existente la care se face transmiterea -original;
 • Actul constitutiv actualizat al societăţilor care participă la divizare, - original ;
 • Dovada publicării proiectului de divizare – original;
 • Situaţia financiară de divizare ;
 • Dovada depunerii proiectului divizare ;
 • Raportul expertului/experţilor ;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului ;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Certificatul de înregistrare şi, certificatele constatatoare (originale), dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta ;

Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţilor care participă la divizare - original;
 • C.I.-copii;
 • Hotararea adunării generale  - original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţii participante la divizare –original;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare.

Etapa 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” -original;;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind aprobarea divizării - original;
 • Actul modificator privind diminuarea capitalului social al societăţii supuse divizării parţiale prin desprinderea unei părţi din patrimoniu -original;
 • Actul constitutiv actualizat al societăţii care se divizează, - original ;
 • Dovada publicării proiectului de divizare-original.
 • Dovada depunerii proiectului de divizare spre menţionare;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de divizare;
 • Proiectul de divizare -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului - copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Situaţia financiară de divizare -copie ;
 • Certificatul de înregistrare şi, după caz, certificatele constatatoare dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în aceasta -original;
 • Dovada verificării disponibilităţii si a rezervării firmei - original;
 • Actele constitutive ale societăţilor rezultate prin divizare - originale;
 • Dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăţilor rezultate - copii
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, de către fondatori/ administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi -original
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii - original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice -copie;
 • Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice -copie certificată 

Divizarea totala

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţilor care participă la divizare - original;
 • Hotărârea adunării generale -original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante la divizare (original);
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Declaraţia societăţii care încetează să existe, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Etapa 1

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” ;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor societăţii supuse divizării totale, privind aprobarea divizării -original;
 • Situaţia financiară de divizare - copie;
 • Dovada depunerii proiectului divizare spre menţionare;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de divizare;
 • Proiectul de divizare -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului  sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de divizare, semnată de reprezentanţii societăţii (copie) ;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Declaraţia societăţii care încetează să existe, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său;
 • Actele constitutive ale societăţilor rezultate prin divizare – original;
 • Dovada publicării proiectului de divizare
 • Dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăţilor rezultate prin divizare (copii) - detalii;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi –original;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţilor rezultate prin divizare -original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice -copie;

Fuziunea uneia sau mai multor societati intr-o societate pe care o constituie

Etapa 1

Comision = 199 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-asociati;
 • CUI – original;
 • Certificate constatatoare – original;
 • Hotararea prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -original;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -original;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor - original
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC - original

Etapa 2

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-ASOCIATI - copie
 • CUI – original
 • Certificate constatatoare – original
 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original
 • Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante, privind aprobarea fuziunii conform art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 -original
 • Actul constitutiv al societăţii rezultate din fuziune -original
 • Situaţia financiară de fuziune, care va avea aceeaşi dată pentru toate societăţile participante la fuziune -copie
 • Dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 • Dovada depunerii proiectului depunerii proiectului de fuziune spre menţionare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;
 • Raportul expertului/experţilor desemnaţi de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate asupra proiectului de fuziune;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului conform art. 243 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -copie;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor -copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC;
 • Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii rezultate din fuziune (copie)
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii  rezultate din fuziune (original) 

Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta

Comision = 199 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-asociati;
 • CUI – original;
 • Certificate constatatoare – original;
 • Hotararea prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -original;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -original;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor - original
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC - original

Etapa 2

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

 • C.I.-ASOCIATI - copie
 • CUI – original
 • Certificate constatatoare – original
 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original;
 • Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante, privind aprobarea fuziunii conform art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 -original
 • Actul constitutiv al societăţii absorbante actualizat conform modificărilor intervenite (original)
 • Dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 • Dovada depunerii proiectului depunerii proiectului de fuziune spre menţionare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;
 • Raportul expertului/experţilor desemnaţi de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate asupra proiectului de fuziune;
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului conform art. 243 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de societăţile participante la fuziune, semnată de reprezentanţii acestora -copie;
 • Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor -copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la fuziune şi pe pagina de Internet a ONRC;
 • Situaţia financiară de fuziune, care va avea aceeaşi dată pentru toate societăţile participante la fuziune (copie)
 • Certificatul de înregistrare al societăţii absorbante dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta (activitate principală, denumire, formă juridică, sediu) şi certificatele de înregistrare şi certificatele constatatoare ale societăţilor  care încetează a exista - original;

Fuziunea transfrontaliera

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.I.-asociati - copie
 • CUI- societăţi care participă la divizare -original;
 • Certificate constatatoare – original
 • Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile care fuzionează- original şi/sau copie tradusă şi legalizată
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune transfrontalieră;
 • Dovezi din care să rezulte că persoanele juridice implicate în fuziune au administraţia centrală sau sediul principal în  state membre ale UE şi  funcţionează în una din formele juridice prevăzute de art. 1 din Directiva Consiliului nr. 2009/101/UE, armonizată prin modificarea Legii nr. 31/1990, în original sau în copii certificate de parte, cu traducerea legalizată;

Etapa 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului  prin care se solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului-original;
 • Hotărârea adunărilor generale de numire a experţilor sau, după caz, hotărârea asociaţilor/acţionarilor de renunţare la examinarea proiectului de fuziune şi la întocmirea raportului experţilor – original;
 • Dovada depunerii şi publicării proiectului comun de fuziune (copie certificată sau certificat emis de autoritatea competentă în cazul societăţilor străine);
 • Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile care fuzionează prin care se aprobă proiectul de fuziune şi actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante -original
 • Actul constitutiv actualizat, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil sau, în cazul fuziunii prin absorbţie, actul modificator al actului constitutiv – original;
 • Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administratori/membri ai directoratului;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de fuziune;
 • Situaţia financiară de fuziune -copie certificată
 • Dovezile privind sediul social /secundar al societăţii rezultată din fuziune - detalii;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori /administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – original;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii rezultată din fuziune - original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor/membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor, după caz, - copie certificate;
 • Pentru fondatorul persoană juridică  - actul de înmatriculare - copie certificate si hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original; 

Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţi care participă la divizare - original;
 • C.I.-copii;
 • Hotărârea adunării generale  -original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante la divizare -original;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare – original;

ETAPA 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului, prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” - original;
 • Hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante la divizare privind aprobarea divizării, conform art. 246 alin. (1) din lege -original;
 • Dacă este cazul:
 • actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societăţii supuse divizării parţiale prin desprinderea unei părţi din patrimoniu;
 • actul modificator privind majorarea capitalului societăţii/societăţilor existente la care se face transmiterea -original;
 • Actul constitutiv actualizat al societăţilor care participă la divizare, - original ;
 • Dovada publicării proiectului de divizare – original;
 • Situaţia financiară de divizare ;
 • Dovada depunerii proiectului divizare ;
 • Raportul expertului/experţilor ;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului ;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Certificatul de înregistrare şi, certificatele constatatoare (originale), dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta ;

Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţilor care participă la divizare - original;
 • C.I.-copii;
 • Hotararea adunării generale  - original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţii participante la divizare –original;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare.

Etapa 2

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” -original;;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind aprobarea divizării - original;
 • Actul modificator privind diminuarea capitalului social al societăţii supuse divizării parţiale prin desprinderea unei părţi din patrimoniu -original;
 • Actul constitutiv actualizat al societăţii care se divizează, - original ;
 • Dovada publicării proiectului de divizare-original.
 • Dovada depunerii proiectului de divizare spre menţionare;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de divizare;
 • Proiectul de divizare -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului - copie;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Situaţia financiară de divizare -copie ;
 • Certificatul de înregistrare şi, după caz, certificatele constatatoare dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în aceasta -original;
 • Dovada verificării disponibilităţii si a rezervării firmei - original;
 • Actele constitutive ale societăţilor rezultate prin divizare - originale;
 • Dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăţilor rezultate - copii
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, de către fondatori/ administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi -original
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii - original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice -copie;
 • Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice -copie certificată .

Divizarea totala

Comision = 149 lei

Taxe = 600 lei (suma aceasta este estimativa, urmand sa fie regularizata dupa data constituirii)

Acte necesare:

Etapa 1

 • C.U.I. societăţilor care participă la divizare - original;
 • Hotărârea adunării generale -original;
 • Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante la divizare (original);
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Declaraţia societăţii care încetează să existe, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Etapa 1

 • Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului” ;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor societăţii supuse divizării totale, privind aprobarea divizării -original;
 • Situaţia financiară de divizare - copie;
 • Dovada depunerii proiectului divizare spre menţionare;
 • Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de divizare;
 • Proiectul de divizare -copie;
 • Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului  sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de divizare, semnată de reprezentanţii societăţii (copie) ;
 • Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare;
 • Declaraţia societăţii care încetează să existe, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său;
 • Actele constitutive ale societăţilor rezultate prin divizare – original;
 • Dovada publicării proiectului de divizare
 • Dovezile privind sediile sociale/secundare ale societăţilor rezultate prin divizare (copii) - detalii;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi –original;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţilor rezultate prin divizare -original;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice -copie;