Acte necesare infiintare PFA

La înființarea unei entități economice prin care se desfășoara activități independente : Persoană Fizică Autorizată (PFA) și Întreprinderi Individuale (I.I.) sunt necesare urmatoarele acte:

Documentul care produce cele mai mari dureri de cap pentru intreprinzătorii care vor să-și deschidă o afacere este documentul de proprietate al imobilului unde se va stabile sediul profesional (sau social, asa cum este mai cunoscut).

Un PFA  sau un I.I. nu își poate găzdui sediul la cabinetul unui avocat, așa cum un SRL ar putea.

Act dovadă proprietate imobil unde se stabilește sediul profesional

Copie acte proprietate imobil in care vreti sa stabiliti sediul profesional (chiar daca dvs. nu sunteti proprietarul acelui imobil). Vom enumera o serie dintre posibilele tipuri de acte, fără ca aceasta lista sa fie considerata completa:

 • contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoana juridica sau fizică
 • extras carte funciara obținută online
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
 • extras de carte funciară
 • dispoziţia Primăriei de restituire a imobilului
 • proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti
 • contract de construire încheiat cu o firmă de construcţii
 • contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială
 • certificat de moştenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu are adresa actualizata și/sau completă, (eventuale schimbari de strazi sau numar) se poate obtine o adeverinta de la Primarie, eliberata pe numele proprietarilor în care să se menționeze adresa completă a imobilului (judet, comuna, sat, strada, numar, etc); – Model adeverinta Primarie.

Copia actului de proprietate depusă la dosar va fi certificată ”Conform cu originalul” de catre titularul PFA-ului și semnată de către acesta.

Sediul PFA-ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu profesional, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a titularului PFA.

Este recomandat ca înainte de orice demers privind infiintarea unui PFA, să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului profesional al viitorului PFA. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea PFA-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul.

Act dovadă calificare / studii activitate desfașurată

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, titularii PFA-urilor, I.I. – urilor sau I.F.-urilor trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

 • diploma;
 • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Copie Carte Identitate titular PFA / I.I.

Se poate folosi la inregistrarea unui PFA sau I.I., cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA/I.I. (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);