Acte necesare infiintare PFA

La înființarea unei entități economice prin care se desfășoara activități independente : Persoană Fizică Autorizată (PFA), Intreprinderi Individuale (I.I.) si Intreprinderi Familiale (I.F.) e nevoie de  urmatoarele acte necesare infiintare PFA.

Documentul care produce cele mai mari dureri de cap pentru intreprinzătorii care vor să-și deschidă o afacere este documentul de proprietate al imobilului unde se va stabile sediul profesional (sau social, asa cum este mai cunoscut).

Un PFA , I.I. sau IF nu își poate găzdui sediul la cabinetul unui avocat, așa cum un SRL ar putea.

Act dovadă proprietate – acte necesare infiintare PFA, I.I sau I.F.

Copie acte proprietate imobil in care vreti sa stabiliti sediul profesional (chiar daca dvs. nu sunteti proprietarul acelui imobil). Vom enumera o serie dintre posibilele tipuri de acte, fără ca aceasta lista sa fie considerata completa:

 • contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoana juridica sau fizică
 • extras carte funciara obținută online
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
 • extras de carte funciară
 • dispoziţia Primăriei de restituire a imobilului
 • proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti
 • contract de construire încheiat cu o firmă de construcţii
 • contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială
 • certificat de moştenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu are adresa actualizata și/sau completă, (eventuale schimbari de strazi sau numar) se poate obtine o adeverinta de la Primarie, eliberata pe numele proprietarilor în care să se menționeze adresa completă a imobilului (judet, comuna, sat, strada, numar, etc); – Model adeverinta Primarie.

Copia actului de proprietate depusă la dosar va fi certificată ”Conform cu originalul” de catre titularul PFA-ului și semnată de către acesta.

Sediul PFA-ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu profesional, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a titularului PFA.

Este recomandat ca înainte de orice demers privind infiintarea unui PFA, să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului profesional al viitorului PFA. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea PFA-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul.

Act dovadă calificare / studii activitate desfasurata – acte necesare înfiintare PFA, I.I sau I.F.

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, titularii PFA-urilor, I.I. – urilor sau I.F.-urilor trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

 • diploma;
 • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Copie Carte Identitate titula PFA – acte necesare înfiintare PFA, I.I sau I.F.

Se poate folosi la inregistrarea unui PFA / I.I. sau I.F., cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);