La înființarea unei entități economice prin care se desfășoara activități independente : Persoană Fizică Autorizată (PFA) și Întreprinderi Individuale (I.I.) sunt necesare următoarele acte:

Documentul care produce cele mai mari dureri de cap pentru întreprinzătorii care vor să-și deschidă o afacere este documentul de proprietate al imobilului unde se va stabili sediul profesional (sau social, asa cum este mai cunoscut).

Un PFA  sau un I.I. nu își poate găzdui sediul la cabinetul unui avocat, așa cum un SRL ar putea. Într-un imobil își pot stabili sediu profesional un număr nelimit de PFA / I.I.-uri

Copie Carte Identitate titular PFA / I.I.

Se poate folosi la inregistrarea unui PFA sau I.I., cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA/I.I.

Pe copia actului de identitate depusă la dosar va fi scris ”Conform cu originalul” de catre titularul PFA/ I.I. -ului și semnată de către acesta.

Act dovadă proprietate imobil unde se stabilește sediul profesional

Copie acte proprietate imobil în care vreți sa stabiliți sediul profesional (chiar dacă titularul PFA / I.I. nu este proprietarul acelui imobil). Vom enumera o serie dintre posibilele tipuri de acte, fără ca aceasta lista sa fie considerată completă:

 • contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoana juridica sau fizică
 • extras carte funciara obținută online
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
 • dispoziţia Primăriei de restituire a imobilului
 • proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti
 • contract de construire încheiat cu o firmă de construcţii
 • contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială
 • certificat de moştenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire
 • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

Un contract de comodat sau de inchiriere NU este un act de proprietate

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu are adresa actualizata și/sau completă, (eventuale schimbari de strazi sau numar) se poate obține o adeverință de la Primarie, eliberată pe numele proprietarilor, în care să se menționeze adresa completă a imobilului (județ, comună, sat, stradă, număr, etc); – Model adeverinta Primarie.

Pe copia actului de proprietate depusă la dosar va fi scris ”Conform cu originalul” de către titularul PFA/ I.I. -ului și semnată de către acesta.

Sediul PFA/I.I. -ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu profesional, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a titularului PFA / I.I..

Este recomandat ca înainte de orice demers privind infiintarea unui PFA/I.I., să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului profesional al viitorului PFA/I.I.. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea PFA/I.I.-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul.

Copie acte identitate proprietari

Copiile actelor de identitate pentru proprietarii imobilului unde se stabileste sediul profesional sunt necesare pentru intocmirea contractului de comodat / închiriere. Ccontractul este întocmit de Dianex fără costuri suplimentare.

Nu are importanță cine este proprietarul imobilului. Poate fi o persoană diferită de titularul PFA / I.I.

Act dovadă calificare / studii activitate desfașurată

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, titularii PFA-urilor sau I.I. – urilor trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Din păcate am întalnit situații când, deși nu era obligatorie prezentarea actului de calificare/studii, unii funcționari ONRC să solicite un act de calificare /studii. 

Din experiența Dianex, am constatat ca sunt foarte mici șansele ca un PFA / I.I. să fie admis fără act de calificare / studiu / adeveriță vechime

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

 • diploma studii / calificare , recunoscută în România;
 • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • adeverință angajator din care să reiasă
  1. perioada în care a lucrat / de când lucrează
  2. că în aribuțiile de serviciu a avut și activități similare cu cele pe care se dorește înființarea PFA
  3. perioada în care a desfășurat respectivele activități
  4. să precizeze că are experiență in activitățile de la punctul 2.
 • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Scris de: