dianex

Acte necesare înființare PFA sau I.I. – actualizat 2023

29 iulie 2020|Etichete: |

La înființarea unei entități economice prin care se desfășoară activități independente : Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau Întreprinderi Individuale (I.I.) sunt necesare următoarele acte:

Copie Carte Identitate titular PFA / I.I.

Pentru titularul unui PFA sau I.I., cetățean român, se pot folosi:

 • cartea de identitate

 • cartea de identitate provizorie

 • buletin de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Pentru titularul unui PFA sau I.I., cetățean al unei țări membre UE, se poate folosi doar Certificatul de Înregistrare prin care i s-a atribuit CNP pentru România.

Pe copia actului de identitate depusă la dosar va fi scris „Conform cu originalul” de către titularul PFA / I.I. și semnată de către acesta

Act dovadă proprietate imobil unde se stabilește sediul profesional

Un PFA sau un I.I. nu își poate găzdui sediul profesional la cabinetul unui avocat, așa cum un SRL ar putea. Un număr nelimitat de PFA / I.I.-uri își pot stabili sediul profesional în același imobil.

Copie acte proprietate imobil în care doriți să stabiliți sediul profesional (chiar dacă titularul PFA / I.I. nu este proprietarul acelui imobil). Vom enumera câteva dintre posibilele tipuri de acte, fără ca această listă să fie considerată completă:

 1. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoană juridică sau fizică.
 2. Extras carte funciară obținut online.
 3. Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.
 4. Dispoziția Primăriei de restituire a imobilului.
 5. Proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătorești.
 6. Contract de construire încheiat cu o firmă de construcții.
 7. Contract de vânzare-cumpărare sau act donație în formă autentică notarială.
 8. Certificat de moștenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moștenire.
 9. Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pronunțată în urma unui proces de divorț, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate și posesie actualului proprietar.

Un contract de comodat sau de închiriere NU este un act de proprietate.

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu conține adresa actualizată și/sau completă (eventuale schimbări de străzi sau număr), este posibil să obțineți o adeverință de la Primărie, eliberată pe numele proprietarilor, în care să se menționeze adresa completă a imobilului (județ, comună, sat, stradă, număr, etc).– Model adeverință Primărie.

Pe copia actului de proprietate depusă la dosar va fi scris ”Conform cu originalul” de către titularul PFA / I.I. -ului și semnată de către acesta.

Sediul profesional al PFA / I.I.-ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu profesional, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a titularului PFA / I.I..

Este recomandat ca înainte de orice demers privind înființarea unui PFA /I.I., să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului profesional al viitorului PFA / I.I.. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea PFA / I.I.-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul profesional.

Date identitate proprietari

Datele de identitate ale proprietarilor imobilului unde se stabilește sediul profesional sunt necesare pentru întocmirea contractului de comodat / închiriere. Acest contract este întocmit de Dianex fără costuri suplimentare.

Nu are importanță cine este proprietarul imobilului. Acesta poate fi o persoană diferită de reprezentantul PFA / I.I.-ului.

Act dovadă calificare / studii activitate desfașurată

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, titularii PFA-urilor sau I.I. – urilor trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Din păcate, am întâlnit situații în care, deși nu era obligatorie prezentarea actului de calificare/studii, unii funcționari ONRC au solicitat un act de calificare/studii. 

Din experiența Dianex, s-a constatat că șansele unui PFA / I.I. de a fi admis fără act de calificare / studii / adeverință de vechime sunt foarte mici.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

 • diploma studii / calificare , recunoscută în România;
 • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • adeverință angajator din care să reiasă
  1. perioada în care a lucrat / de când lucrează
  2. că în aribuțiile de serviciu a avut și activități similare cu cele pe care se dorește înființarea PFA
  3. perioada în care a desfășurat respectivele activități
  4. să precizeze că are experiență in activitățile de la punctul 2.
 • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Articole cu Informații PFA

Go to Top