1. OBLIGATORIUdenumirea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile si forma juridica; (art.319 C.F. lit.d + art.74 L31/1990)
 2. OBLIGATORIU – Nr. ONRC furnizor; (art.74 L31/1990)
 3. OBLIGATORIU – Codul unic de inregistrare furnizor cu sau fara atributul fiscal RO (daca este sau nu inregistrat in scopuri de TVA); (art.319 C.F. + art.74 L31/1990)
 4. OBLIGATORIU – Adresa (minim localitatea, strada şi numărul) sediului furnizorului.
  1. in cazul furnizorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridicaa (puncte de lucru, filiale, etc) pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile; (art.319 C.F. + art.74 L31/1990)
  2. in cazul furnizorilor cu sediul activităţii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se vor înscrie adresa sediului activităţii economice, precum şi adresa sediului fix din Romania pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii la care sediul fix participa. (art.319 C.F.);
 5. RECOMANDAT – Adresa sediului social si/sau punct de lucru furnizor trebuie sa contina si judetul;
 6. OBLIGATORIU – Capitalul Social al furnizorului; (art.74 L31/1990)
 7. RECOMANDAT – Cod IBAN furnizor
 8. RECOMANDAT – Banca Furnizor
 9. OBLIGATORIU – denumirea beneficiarului bunurilor sau serviciilor; (art.319 C.F.)
 10. RECOMANDAT – Nr. ONRC beneficiar;
 11. OBLIGATORIU – Codul unic de inregistrare beneficiar; (art.319 C.F.);
 12. OBLIGATORIU – Adresa (minim localitatea, strada şi numărul) sediului beneficiarului;
  1. in cazul beneficiarilor cu sediul activităţii economice în România, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliţi in Romania se va inscrie adresa sediului social persoanei juridice si, opţional, se poate inscrie si adresa sediului secundar catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.; (art.319 C.F.);
  2. În cazul beneficiarilor cu sediul activităţii economice în afara României, care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliţi în România se va înscrie adresa sediului fix din România, dacă acesta este sediul către care au fost livrate bunurile şi/sau au fost prestate serviciile. (art.319 C.F.);
 13. RECOMANDAT – Adresa sediului social sau adresa de livrare trebuie sa contina si judetul;
 14. RECOMANDAT – Cod IBAN furnizor;
 15. RECOMANDAT – Banca Furnizor;
 16. OBLIGATORIU – numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic. Fiercare firma isi stabileste prin proceduri proprii (conform ordin 2634/2015), serii si plaja de numere pentru facturi. Ex. PHF de la 1 la 99999999;
 17. OBLIGATORIU – data emiterii facturii; (art.319 C.F.)
 18. OBLIGATORIU – o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit facturi de avans ori facturi parţiale pentru aceeaşi operaţiune,; (art.319 C.F.)
 19. OBLIGATORIU – denumirea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate.
  1. pe facturile emise şi achitate pe bază de bonuri fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările ulterioare, nu este necesară menţionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficientă menţiunea «conform bon fiscal nr./data».
  2. În situaţia în care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi înscrisă pe o singură pagină, este obligatorie înscrierea pe prima pagină a facturii a numărului de pagini pe care le conţine factura şi a numărului total de poziţii cuprinse în factura respectivă.
 20. RECOMANDAT – unitatea de masura;
 21. OBLIGATORIU – cantitatea bunurilor livrate; (art.319 C.F.)
 22. OBLIGATORIU – pretul bunurilor livrate; (art.319 C.F.)
 23. OBLIGATORIU – baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar.
 24. OBLIGATORIU – In cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri; (art.319 C.F.).
 25. OBLIGATORIU – in cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea „taxare inversă”;
 26. OBLIGATORIU – indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 27. RECOMANDAT – semnatura si stampila furnizorului. Acestea NU SUNT OBLIGATORII!;
 28. RECOMANDAT – delgatul care livreaza bunurile sau presteaza serviciile;
 29. RECOMANDAT – seria actului de identitate a delegatului care livreaza bunurile sau presteaza serviciile;
 30. RECOMANDAT – numarul actului de identitate a delegatului care livreaza bunurile sau presteaza serviciile;
 31. NU RECOMANDAM – CNP-ul delegatului care livreaza bunurile sau presteaza serviciile;
 32. RECOMADAM – Mijlocul de transport cu care s-au livrat bunurile sau prestat serviciile. Lipsa acestuia din facturile de livrare pot conduce la pierderea deducerii pentru combustibil. Cele mai dese cazuri se trece AUTO.
 33. RECOMADAM – Numarul mijlocului de transport cu care s-au livrat bunurile sau prestat serviciile. Lipsa acestuia din facturile de livrare pot conduce la pierderea deducerii pentru combustibil. Exemplu: PH97CKB.
 34. OBLIGATORIU – data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile.
  1. dacă factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau înainte de data încasării unui avans, pe factură se va menţiona numai data emiterii facturii;
  2. în cazul în care factura este emisă în data în care a avut loc livrarea/prestarea sau încasarea unui avans, pe factură se va menţiona numai data emiterii facturii, care este aceeaşi cu data livrării/prestării ori încasării unui avans;
  3. în cazul în care factura este emisă ulterior datei livrării/prestării sau a încasării unui avans, pe factură se vor menţiona atât data emiterii facturii, cât şi data livrării/prestării ori a încasării unui avans.
 35. RECOMANDAM – ora la care au avut loc livrarile sau prestarile de serviciu;
 36. RECOMANDAT – semnaturile partilor din tranzactie. Acestea NU SUNT OBLIGATORII!;
 37. OBLIGATORIU – valoarea fara TVA a facturii pentru fiecare cota de TVA; (art.319 C.F.)
 38. OBLIGATORIU – valoarea TVA pentru fiecare cota; (art.319 C.F.)
 39. OBLIGATORIU – valoarea totala a facturii; (art.319 C.F.)
 40. OBLIGATORIU – in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la incasare»; (art.319 C.F.)
 41. OBLIGATORIU – in cazul in care clientul este persoană obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa», in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei – agenții de turism»; (art.319 C.F.)

Corectarea facturilor

Se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte;

sau

Se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte (in care se face trimitere la documentul corectat) si concomitant se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.